Zlecenia dla samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i instytucji publicznych dotyczące:

 • podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników administracji publicznej
   i biznesu (standardy efektywności, PR, projekty wizerunkowe i PR, etc.)

 • zagadnień europejskich (wiedza o UE, systemie absorpcji funduszy strukturalnych, wnioski i potrzebne dokumenty etc.);

 • dokumentacje związane z realizacją projektów wspieranych przez fundusze strukturalne - sprawozdawczość, monitoring, ewaluacja, kwalifikowalność etc.

 • oferty inwestycyjnej samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa (nieruchomość, przedsiębiorstwo);

 • promocji gospodarczej (oferta samorządu terytorialnego i biznesu, kampanie biznesowe i promocyjne);

 • Publiczno-Prywatnego Partnerstwa (PPP) - regulacje prawne, otoczenie, doświadczenia krajowe i zagraniczne etc.

 • obsługi inwestorów (organizacja punktów obsługi przedsiębiorców, standard obsługi zapytań inwestorskich w jst etc.);

 • szkolenia radnych, pracowników samorządowych, konsultacje projektów…

 • inne...

Firma powstała w oparciu o zgromadzony kapitał wiedzy i doświadczeń
zebrany podczas pracy z decydentami sfery publicznej i biznesu w opisanych
powyżej zakresach. Są to doświadczenia właściciela firmy.

 

JODKA Consulting, której właścicielem jest Paweł Kolas, współpracuje
z zespołami niezależnych konsultantów, którzy uzupełniają jej ofertę. Angażuje
się w projekty innych firm tworząc wspólne projekty lub przedsięwzięcia -
współpraca ta jest dla firmy bardzo ważna. Pokazuje ona, że można osiągać
sukcesy jednocząc siły i umiejętności.

Partnerzy JODKI są jej wielką przewagą - takie konsorcjum pozwala na wspólny rozwój i specjalizację w podejmowanych zagadnieniach. Gwarancja profesjonalizmu partnerów zwiększa zakres oferty firmy. 

Najlepszą recenzją jakości oferty JODKA Consulting jest zadowolenie obsłużonych klientów. Wykonane zlecenia, ich opis (data, miejsce, zakres, zleceniodawca etc.) umożliwia dotarcie do bezpośrednich odbiorców usługi - to ich można zapytać
o satysfakcję ze współpracy z firmą.

Trzeba zatem dotrzeć do NASI KLIENCI , Partnerzy i Ekspeci-wykładowcy-trenerzy

GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

Copyright 2004-2005 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r